MÖTEN

 

 

Årsmöte onsdag 3 april 2024, kl 19.00, -läs här

-----------------------

Årsmöte onsdag 5 april 2023, kl 19.00, -läs här

-----------------------

Styrelsemöte torsdag 16 februari 2023, -läs här

-----------------------

Styrelsemöte torsdag 29 december 2022, -läs här

-----------------------

Årsmöte måndag 18 april 2022, -läs här

-----------------------

Styrelsemöte onsdag 23 februari 2022, -läs här

-----------------------

Styrelsemöte onsdag 17 november 2021, -läs här

-----------------------

Årsstämma 21 april 2021, -läs här

-----------------------

Styrelsemöte måndag 22 februari 2021, -läs här

-----------------------

Årsstämma 2 april 2020, -läs här

-----------------------

Styrelsemöte måndag 27 januari 2020, -läs här

-----------------------

Årsstämma 4 april 2019 -läs här

-----------------------

Styrelsemöte tisdag 27 februari 2019

Styrelseprotokollet -läs här

-----------------------

Styrelsemöte tisdag 12 december 2017

Vi välkomnades av vår ordförande Eva och hennes man Becka in i deras julfina och glöggdoftande hem. Ett inbjudande julbord hade dukats upp, men hav tålamod, först ett kort styrelsemöte.
Vår ordförande Eva öppnade mötet. Eva valdes att föra ordet och Gunnar sekreterare. Föredragningslistan godkändes.
Föregående protokoll, tidigare årsmötesprotokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
Under punkten Rapporter berättade kassören att i dagsläget var det endast ett fåtal som släpade med betalningen. Av föreningens kapital var 1,2 miljoner placerade i fonder, som låg på 10 procentig avkastning under året.
Eva berättade att 12 nya inkopplats på vårt fibernät under året.
Under året hade ett fiberskåp flyttats I Brissund, då det stått i vägen för ett kommande garagebygge.
Datum för det kommande årsmötet beslutades preliminärt till onsdagen den 18 april, kl 19.00.
Nästa styrelsemöte är 21 februari, kl 18.00
Vår kassör Gidde Forslund meddelade att han hade för avsikt att avgå ur styrelsen.
Styrelsemötet avslutades och följdes av ett fantastiskt uppdukat julbord, där inga juldelikatesser saknades. Kvällen avslutades med att vi önskade varandra god jul.
Ett stort till Eva för att vi fick ta del av hennes och Beckas gästfrihet i det Klintegårdska hemmet och till det goda och rikliga julbordet!

-----------------------

Årsmöte 2017-04-25, kl 19.00 i Bygdegården.

Läs protokoll >>>>>

-----------------------

 

Årsmöte 2016-04-14, kl 19.00 i Bygdegården.

Läs protokoll >>>>>

-----------------------

Styrelsemöte tisdag 29 mars 2016

Kortfattat: enligt rapport har vi nu 503 abonnemang som vi betalar till Telia för. Därav 451 aktiva huvudabonnemang och 51 extra. Dessutom 17 vilande abonnemang. Betalningarna fungerar inte ännu för alla medlemmar. Eva och Gidde jobbar med de sista.
6 nya abonnemang håller på att kopplas in och ytterligare ett förväntas.
Under 2015 har 16 fastigheter sålts. Kunskapen om att säljaren har ett skrivet och gällande avtal med vår fiberförening negligeras ofta. Ett nytt avtal måste tecknas med tillträdande fastighetsägare. Styrelsen enade sig om att söka påverka de gotländska fastighetsmäklarna så ett de ska hjälpa till med överflyttning av fiberabonnemangen.
Gidde efterlyste en lista från Telia med alla anslutna fastigheter för samkörning med det egna registret. Lasse har beställt markeringspinnar för så att alla fiberskåpen blir markerade. BRS Network fyller på med Lecakulor i nymonterade skåp. BRS arbetar med att få klart ledningsrätter, vilket går långsamt på grund av arbetsbealastningen. En Lantmäteriförrättning kommer sedan att ske, vilket kommer att bli kostsamt. Huvuduppgiften för föreningen är att se till att fibersystemet i Väskinde fungerar och att det är god ordning på ekonomin. Styrelsen beslutade att inte lägga fram en Verksamhetsplan vid årsmötet, men att begära mandat för styrelsen att göra aktiviteter som är lämpliga och som kan förväntas efterfrågas av medlemmarna.
Inför årsmötet hade två motioner inkommit till styrelsen. 1. fondera 100 000 kr årligen av föreningens kapital att utdelas till två stipendier årligen samt stödja olika projekt som avser att ge kunskaper om det framtida digitala nätet. 2. avsätta 30-50 000 kr årligen som ska kunna äskas för utbildning, fortbildning och utveckling i socknen.
Styrelsen ser positivt på syftet, men är emot att avsätta bundna pengar i en fond. Frågan hänger intimt samman med frågan om hur föreningen skall hantera den överlikviditet som f.n. finns.
Styrelsen föreslår att årsmötet diskuterar olika möjligheter såsom
*återbetalning till medlemmarna i forma av rabatterade avgifter
*spara och förvalta för framtida teknikutveckling
*stödja fiberutveckling inom vårt fiberområde
*utbilda och fortbilda för att öka kuskap och utnyttjande
*dela ut stipendier
Styrelsen föreslår därför att motionerna avslås, men att Styrelsen får mandat att arbeta med de ideer som tas upp i motionerna och även närliggande ideer, samt att Styrelsen även fortlöpande kan behandla ansökningar om projektmedel ut föreningens kapital. Och att detta arbete redovisas och nagelfaras på kommande årsmöte.
Föreningens Överskottskapital diskuterades och man enades om att det fanns ett värde i att behålla kapitalet för framtida behov. Men att det ska finnas en öppenhet då det gynnar medlemmarna och socknen. Styrelsen föreslår därför att den får mandat, att efter bästa förmåga och på ett rimligt försiktigt sätt, placera föreningens överlikviditet.

-----------------------

Styrelsemöte onsdag 9 dec. 2015

Kortfattat:en fulltalig styrelse höll sammanträde i Strand Hotells konferensrum. Av inkomna rapporter kunde konstateras att det under hösten droppat in ett 10-tal ansökningar om anslutning. Vi ser också att väntetiderna är förlängda eftersom arbetsbelastningen är hög.
I en del fastigheter har möss och råttor bitit av fiberledningar, varför det bör betonas att fiberledningen så långt är möjligt bör placeras i skyddande rör.
Betalningssystemet fungerar bra efter inkörningstiden.
Styrelsen beslutade att följande ska gälla i samband med ägarbyte: Säljaren har gentemot föreningen en uppsägningstid på två månader under vilken denne ansvarar för att avgiften betalas. Föreningen kan stå för avgiften i ytterligare ett kvartal.
Det beslutades att samtliga skåp skall förses med varningskäppar.
Styrelsen beslutade att kassören samt ordföranden bör föra dokument över arbeten utförda för Väskinde Fiber. Detta med tanke på eventuell efterföljare.
Kassören presenterade en likviditetssammanställning som visade på god likviditet för föreningen. I samband med diskussion om hur kapital kan placeras diskuterades även olika möjligheter att låta Väskinde socken åtnjuta visst överskott. Det är lämpligt att frågan tas upp på kommande årsmöte.

-----------------------

Årsmöte 2015-04-08, kl 19.00 i Bygdegården.

Läs protokoll >>>>>

-----------------------

Styrelsemöte måndag 16 feb. 2015

Kortfattat:Kassören rapporterade att det varit mycket arbete med att få ekonomihanteringen att fungera.BRS Network arbetar med att få klart med ledningsrätter.En pågående tvist med fastighetsägare löses så att fiberledning får flyttas och mark återställas.Vår anlägning är nu försäkrad i Länsförsäkringar.
Styrelsen godkände kassörens framlagda ekonomiska berättelser och budget.
Tid och plats för årsstämman beslutades.Styrelsen diskuterade föreningens verksamhetsplan och hur föreningen och anläggningen kan utvecklas.
Ett sommarmöte med öppet hus förelsogs.
Ett förslag skall tas fram till årsmötet där förvaltningen av föreningens tillgångar presenteras. Föreningens Facebook-sida skall uppdateras för att öka medlemsdialogen.

-----------------------

Styrelsemöte onsdag 17 dec. 2014.

Kortfattat:Förhandling pågår med markägare, där tyvärr områdesansvarig inte kontaktat denne inför grävning. Vi hoppas nå en överenskommelse.
Enligt rapporterna hade skåpen fullt åtgärdats under året. Under året har 10-talet nya samt 10-talet ägarbyten skett. Det återstår några markägaravtal innan föreningen kan begära ledningsrätter.
Det har varit mycket problem med betalningsrutinerna, men det ser ut att ha ordnat sig.
Vi har nu tecknat försäkring av fibernätet hos LF.

-----------------------

Styrelsemöte onsdag 10 sept. 2014.

Kortfattat: Ett handfull ansökningar om anslutning har inkommit. Vi har haft deltagande på Regionen om brukandet av det nya digitala nätet. Tankar har uppkommit att starta kurser med programmering för ungdomar och barn. Vi undersöker möjligheter att få med mentorer från Campus Gotland om detta.
Styrelsen konstaterade att problemet för Väskinde skola och dess bredband inte berodde på Väskinde Fibers leverans av bredband.
Vår externa ansvarig för vårt betalningssystem meddelade att det varit mycket arbete med att få igång betalningssystemet. Det börjar lösa sig.
En markägare, som ej anslutit sig, har skrivit och vill ha ett klarläggande angående att föreningen lagt fiber över hans tomt.
Beslutades att Efteranslutningsavtal tecknas med Insats om 20 000 kr och kan, om det föreligger exrcptionellt höga kostnade för föreningen, hänskjutas till styrelsen för eventuellt pristillägg. Det är nu dags att säkra Ledningsnätet genom att få tillstånd ledningsrätter hos Lantmäteriet.

-----------------------

Styrelsemöte onsdagen den 7 maj 2014.

Kortfattat:enligt rapporterna har vi ett par skåp kvar som ska fyllas med lecakulor. En gran har vi sågat ned vid Fiskevägen. Fibergrävningen hade orsakat en rotvälta.Det återstår viss återställning, bl a på Kaungs Kviar, där vi ska lägga asfalt.
Vår ordförande har tecknat service- och underhållsavtal med BRS Network.Vår bankkontakt är Handelsbankens kontor på Adelsgatan.
Vid nyanslutningar kommer vi att anlita "Svenne Gräv".
Vi använder en extern kontakt, Mats Forslund vid Digitala Medier, för att få igång våra betalningsrutiner. Fakturorna beräknas ute i mitten av maj.
Fastpris för Nyanslutningar inkl abonnemang från 2014 tills vidare är 20000 kr.
Driftstopps-meddelanden kommer att finnas på hemsidan.
Vi skall undersöka möjligheten att försäkra vårt nät.
Eva redogjorde för Fibernät Gotland, som bytt styrelse.
Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för bygden och dess fibernät.
Ska vi starta en datacirkel i höst?

-----------------------

Årsmöte 27 mars 2014.

Läs protokoll >>>>>

-----------------------

Styrelsemöte torsdagen den 6 februari 2014

Kortfattat: enligt rapporterna tog vi del av att föreningens ekonomi är god. Vi har nu också fått bidraget godkänt från Länsstyrelse/Region. Fiberskåpen har kompletterats med Lecakulor och varningskäppar.Sista noden. i Själsö, är nu färdig och har fått egen strömförsörjning.Vår kassör har genomfört en undersökning av marknaden för olika betalningslösningar som skulle bäst gynna föreningen. Styrelsen beslutade att sköta betalnings- och administrationsrutiner inom föreningen med hjälp av kvalificerad programvara från Björn Lunden.
Styrelsen beslutade att ordförande Eva Pettersson skulle underteckna Serviceavtal, efter vissa justeringar, med BRS Network. Årsmötet beslutades att ske 20/3, men korrigerades till att bli den 27/3 2014.
Styrelsen beslutade att invigningsfest / sommarfest kommer att ske.

-----------------------

Styrelsemöte onsdagen den 30 oktober 2013

Kortfattat: från Rapporterna kunde vi notera att mötet för de områdesansvariga den 11 september var nära fulltaligt.
De tre stora info- och utlämningsmötena den 25/9, den 1/10 och den 3/10 var välbesökta av ca 450 personer. Telias Roger Erixon informerade om vår digitala framtid med bl a programutbud och olika hårdvaror.
Telia hade levererat alla brev innehållande inloggningskoder, vilka vi via posten kommer att leverera ut till våra kunder.
Några fåtal grävningar återstår samt ett 20-tal svetsningar inomhus.
Vår eminente kassör redovisade föreningens ekonomi som är mycket betryggande. Detta trots att några fortfarande ej betalat full insats. Många har dessutom inte betalat sin årsavgift om 200:- till föreningen.
Telia har utlovat betalningsfria månader till årets slut. Om ekonomin i föreningen är lika god efter att alla fordringar är betalda har Styrelsen intentionen att låta ett visst överskott gå tillbaka till medlemmarna genom att bjuda på flera betalningsfria månader nästa år, kanske upp till hela första kvartalet.
Vår kassör utreder frågan om vårt framtida betalningssystem.
När vi snart kommer in i ett förvaltande skede i föreningen diskuterades bl a hemsidan. Hur skall vi möta medlemmarnas behov av information?
De på årsmötet beslutade medlen till Styrelsens medlemmar kommer även detta år att tas ut på Lindgårdens förnämliga julbord.
Nästa styrelsemöte kommer att ske i januari 2014. Då kommer vi även att ta upp hur vi med föreningsmedlemmarna på lämpligt sätt kan fira socknens nya fibernät.

-----------------------

Styrelsemöte onsdagen den 28 augusti 2013

Kortfattat: grävningen är nu inne i sitt slutskede. Endast några dagars grävning återstår.
Vi har nu 475 beställningar på uppkopplingr och 20 vilande abonnemang.
Det fattas ännu några markavtal, men de är på gång.
Vi har fått förlängd tid till slutredovisning av Länsstyrelsen. Sluttiden flyttad till 31 december 2013.
Våra tidigare informationsmöten har varit välbesökta.
Det har fortlöpande kommit in beställningar, men nu förs nytillkomna på väntelista.
Fortfarande har många enskilda inte satt upp sina anslutningsboxar och behöver hjälp med detta.
Vi har noterat att några områdesansvariga kroknat och anser sig gjort sitt.
Mötet med områdesansvariga bestämdes till den 11 september.
Förfrågan har inkommit från Muramaris om att ansluta sig till Väskindes fibernät. Inledningsvis har vi ansett det möjligt och frågan ska behandlas i styrelsen.
Styrelsen diskuterade vilka principer som ska gälla för framtida prissättning av nya anslutningar. Frågan skjuts på framtiden och tas upp då tillräckligt antal nytillkomna kan bli aktuella för anslutning.
Styrelsen beslutade om nya tider för Telias informationsmöten.
Ekonomin är god och kommer ytterligare att förstärkas då stöden från Regionen och Telia kommer in.
Frågan om batteribackup togs upp. Enligt Roger på Telia finns inget egentligt behov att ha en sådan. Det kan eventuellt bli aktuellt att sätta upp en intresselista. Frågan om att subventionera backupen kommer då att tas upp.
Fortfarande har flera inte betalat och styrelsen får hjälpas åt att ta kontakt med dessa.
Frågan om hur ekonomin ska skötas i framtiden, med bl a månadsinbetalningarna, skjuts på framtiden. Styrelsen undersöker hur andra föreningar gör samt tar fram alternativ.
Nästa styrelsemöte beslutades bli 31 oktober 2013.

-----------------------

Styrelsemöte den 14 maj 2013

Kortfattat: följande rapporter lades fram:
a/Grävningen är på väg till Hästnäs. Det finns några korta stumpar kvar vid Lummelundsväg. Det har varit krångligheter i Bläsnugns, men börjar lösa sig. Kedjegrävaren har återkommit till oss igen och börjar gräva vid Gällungs och vid Bläsnugns.
b/ Eva har gjort en beställning av 470 Telia abonnemang i mars och det räknas ta två månader innan alla sakerna kan delas ut. Några beställningar kommer ännu till och Eva ska klara ut med några hushåll som gjort oklara beställningar.
c/Det kom c:a 60 personer till fiberpuben i fredags. Många uppskattande tillrop har hörts och vi kommer nog att göra om tillställning lite längre fram. Information gavs b l a att blåsningen påbörjas i nästa vecka och att vi tror att ljussättningen kommer att ske till början av augusti.
--
Payex har erbjudit sina tjänster till oss. Gidde granskar budet och har några frågor kvar, men så här långt ser det bra ut. Vi bjuder in Payex's representant till vårt nästa styrelsemöte.
Mötet beslutade att styrelsemedelmmarna skulle lägga ned extra arbetsinsats i Hästnäs för att få med flera anslutningar.
T-tröjor med vår logga finns för intresserade att köpa.

-----------------------

Årsmöte söndagen den 14 april 2013.

Kortfattat: Mötet öppnades och Eva Pettersson valdes som mötesordförande och Magnus Wiman som sekreterare. Mötet godkände kallelse och ett behörigt utlysande. Årsredovsiningen visades och förklarades. Balansräkningen slutade på det gångna året på 4229841 kr. Resultaträkningen slutade på plus 11260 kr. Efter föredragning av revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Mötet beslutade att styrelsen unde året skulle ha 10000 kr att användas efter eget avgörande.
Kassörens budget för det kommande året pekade på stor ovisshet. De pågående grävningar gör det omöjligt att i dagsläget göra en meningsfull budget. Efter grävningens slut blir det möjligt att göra en budget på sedvanligt sätt.
Mötet beslutade att årsavgiften fortsättningsvis skulle vara 200 kr/år.
Mötet beslutade att styrelsen även i förtsättningen skulle bestå av 7 ledamöter.
Eva Pettersson valdes till ordförande. Ritva Norrby, Magnus Stenberg och Magnus Wiman valdes till styrelsemedlemmar på två  år. Gunnar Bergfasth , Lars Söderlind och Gidde Forslund kvarstår under 2013. Till revisorer omvaldes Anna Claesson och nyvaldes Camilla Ekelund. Alf Gustafsson omvaldes som suppleant. Till valberedning valdes Gustaf Pettersson (sammankallande), Anders Kaungs och Göran Karlström.
Efter detta avslutades stämman.
En presentation av hemsidan gjordes sedan av Gunnar Bergfasth. Styrelsen besvarade en mängd frågor. Många medlemmar hade bidragit med ett tjugotal tårtor som glatt inmundigades av den ca 150 närvarande personerna.

-----------------------

Styrelsemöte den 7 mars 2013.

Kortfattat: -Rapporter: Grävning i socknen pågår för fullt med tre grävlag. Det fortgår i stort som planerat. Små problem löses efterhand. Behovet växer att få hit maskinen och personal som borrar under vägarna. Vi har dispens från Länsstyrelsen att flytta mindre stenvastar för att sedan återställa dessa.
Vi har fått in två offerter ang batteribackuper. Vi har möjlighet att få mängdrabatt vid större beställning. Inköp är inte aktuellt förrän de stora kostnaderna för grävningen är reglerad.
Vi har en förestånde abonnemangsbeställning att göra hos Telia. Eva räknar på detta. Till dags dato är siffran 456 abonnemang.
Styrelsen beslutade att det kommande årsmötet skull gå av stapeln söndagen den 14 april. Kallelse kommer att ske via brev alternativt mail. En annons kommer i gotlandspressen. Information om detta också via hemsidan. Förutom årsmötesförhandlingar kommer det att bjudas på fika och en mängd information och ges möjlighet till frågestund.
Styrelsen beslöt och godkände inköp av kabelsökare.
Det kommer att bli en FiberPub den 10 maj, kll 19.00.
Teliabutiken kommer att ha en central roll i det kommande samarbetet. De kommer att se till att vi får information innan start, ta emot våra beställningar samt leverans av alla boxar, vilka kommer att utdelas i Bygdegården.
Styrelsen diskuterade kostnader för de efteranslutna. Det fanns tre alternativ. Det första bygger på att varje ny abonnent tar alla egna kostnader, vilket innebär att den som har kopplingskåpet nära sig har en låg kostnad, medan den som har längre väg eller besvärligare sådan kan få en mycket högre kostnad. Det andra alternativet var att ta fram en schablon som bygger på en snittkostnad per abonnent i vår socken. Det tredje alternativet var en kombination av de båda tidigare alternativen. Styrelsen beslutade jobba vidare med de olika alternativen.

-----------------------

Styrelsemöte torsdagen den 10 januari 2013

Kortfattat: -Rapporter: oron över att vår grannsocken Lummelunda inte skulle kunna fortsätta sitt fiberprojekt kunde stillas eftersom de åter var igång.
Skyltar som marknadsför vårt eget fiberprojekt är på gång. Enligt områdessamordnare Lasse fungerar de områdesansvariga bra. Fiberkartan är nu låst och Per Widerström på Fornsalen och Urban Pettersson på Länsstyrelsen är igång med att slutgranska vår fiberdragning.-
Nya kalkyler, som visade ett betryggande överskott, hade tagits fram av Eva. Gunnar och Lasse deltar i möte med vår paraplyförening Fibernät Gotland den 15/1. Styrelsen beslutade att framlagt kontrakt, med Väg & Byggnadsgrus, på fibergrävningen skulle antas och undertecknas av Eva Pettersson och Gunnar Bergfasth. Styrelsen beslutade att Lasse Söderlind och Gunnar Bergfasth skulle ansvara för uppföljning och kontroll av hela fibergrävningen. För detta skall deras omkostnader/lämpligt arvode täckas av föreningen.
Anslutningsboxar och fiber skall delas ut i Bygdegården den 23/2, kl 09-14

-----------------------

Styrelsemöte måndagen den 26 november 2012

Kortfattat: -Ur rapporthögen: Gunnar jobbar vidare med kartuppdateringar.Enligt kartprogrammet är nu den sammalagda sträckan knappt 80 km. Gidde informerade att föreningen nu är momsregistrerad hos RSV. Käppning har påbörjats i Brissund. Gidde har gått ut med anmaning att anmälda, som ej betalat fullt ska göra detta. En första faktura från BRS har kommit. Den avser slang. En markägare hade ställt ett antal frågor till Styrelsen angående markavtalet. Den hänsköts vidare till Eva och Gustav. Stormötet för områdesansvariga den 8 november diskuterades. Många upplevde detta som ostrukturerat, vilket styrelsen tar åt sig och kallar inte i framtiden till sådana utan goda grunder. Lasse och Gunnar sköter kontakt med områdesansvariga och kan vara lite faddrar för hur käppning ska gå till. Viktigt att få in alla avtal och betalningar.Uppkommen fråga angående framdragning av slang till samtliga fastigheter; styrelsen beslutade att icke så skulle ske.

-----------------------

Styrelsemöte onsdagen 18 24/10, kl 19.00

Kortfattat: -Ej tagit del.

-----------------------

Styrelsemöte tisdagen 25/9, kl 19.00

Kortfattat: En reviderad kalkyl över projektet lades fram. Med fler anslutna har föreningens ekonomi stärkts. Eva ser till att producera kartor till områdesansvariga. På tisdag och onsdag kväll under v. 40, kommer kartgenomgångar att ske med BRS Network. Den slutliga offerten från Väg o Byggnadsgrus presenterades. Grävtiden beräknad från tidigast i slutet på november till april.

-----------------------

Styrelsemöte onsdagen 29/8, kl 19.00

Kortfattat: Eva har kontakt med fornsalen. När färdiga kartor presenteras utlovas granskning inom ett dygn. Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen behöver däremot några veckor på sig att granska vår karta.
Det är dags att skriva avtal med Telia. Vi grundar avtalet på 340 abonnenter.
Den 22 augusti hölls öppet hus i Bygdegården. Ca 300 personer kom till de olika stationerna med information eller avtalsskrivning. Styrelsen och områdesansvariga använder sig av programmet Projify, där fortlöpande information läggs in allt från teknik till kartor.
Gidde har öppnat sitt kontor till hugade besökare och möjlighet att skriva avtal.
Det pågår diskussion om att fördela ett förväntat överskott på abonnenterna genom utdelning av batteribackup för ev strömavbrott, vilket skulle säkra bla trygghetslarm.
391 fastigheter har fn visat intresse. 68 har tackat nej.
Styrelsen beslutade om ett möte för områdesansvariga söndagen den 9 september, kl 18.30. Först en gemensam information, därefter indelning i grupper för att diskutera praktiska detaljfrågor. Smörgåstårta med lättöl o mineralvatten utlovas.
Öppet hus den 6 september är en sista möjlighet att delta i en samling inför grävstarten. Områdesansvariga har ett drygt jobb att kontakta ortsborna och få fram avtal.
Frågor om grävningen på egen tomt togs upp. Många har valt att gräva själva. Vi forskar vidare om kostnader för detta. Nästa styrelsemöte är den 25 september.

-----------------------

Styrelsemöte måndagen 6 aug, kl 18.00

Kortfattat: Ordförande Eva Pettersson tackade för uppvaktningen på hennes födelsedag.
Eva rapporterade att hon varit hos Region Gotland och Länsstyrelsen och har i samråd med dessa tagit fram en Projektplan, vilken skall finnas som underlag vid bidragsansökan. Enligt planen kan föreningen få det högsta bidraget, dvs 2000 kr per fastighet. Styrelsen antar anbudet från Väg- och Byggnadsgrus efter att följande förtydliganden gjorts till offerten:
* Tid för grävstart (okt 2012).
* Beräknad grävtid (oktober 2012 - april 2013) under normala förhållanden.
* Omarbetningen skall följa Projektplanens beräkningar.
Eva är i färd med att bearbeta bidragsansökningar. Viktigast nu är att få fram kartor som underlag till VA-granskning och till fornminnes- och biotopsexperter.
Styrelsen beslutade att sista anmälningsdag för anmälan att delta i fiberprojektet är den 9/9 2012. I dagsläget finns ett glapp mellan betalande föreningsmedlemmar och de som lämnat in intresseanmälningar. Det är viktigt nu att fånga upp så många som möjligt och ta kontakt med fastighets- och markägare för att skriva avtal.
Därför är det ett betydelsefullt möte med Områdesansvariga den 16 aug 1012, kl 19.00.
Infomationsmöte hålles den 22 aug, kl 16 - 20.

------------------------

Styrelsemöte torsdagen 21 juni, kl 18.30.

Kortfattat: den 11 juni genomfördes det första mötet med medlemsansvariga. Trots att mötet kolliderade med Sverigematchen i fotbolls-EM var nästan samtliga på plats.
Vi behöver flera ansvariga för att täcka upp hela socknen.
Momsfrågan är klargjord. Den sk insatsen är momsfri.

Vi har fått in anbud på grävningen, från Schubergs resp Väg & Byggnadsgrus. Vi bedömde anbuden som likvärdiga prismässigt. Erfarenheter från tidigare sockengrävningar sätter dock Väg & Byggnadsgrus före Schubergs, varför ett preliminärt beslut togs. Styrelsemedlemmarna kommer att detaljstudera offerterna fram till tisdag 26 juni då beslutet tas definitivt. Grävstart tidigast oktober med fortsättning nästa år.
Vi har nu ett underskrivet avtal med BRS Network gällande fiberdragning, material och anslutning.
Styrelsen beslutade att anlita Telia som tjänsteleverantör. Månadskostnaden 299:- är bunden i tio år för grundutbudet.
Vid uppstart erbjuder Telia ersättning per timme till föreningen om vi tillhandahåller support.
Styrelsen beslutade följande prislista för INSATSEN att gälla:
Per fastighetsanslutning (huvudanslutning), inkl Teliaabonnemang -14000:-
extraanslutning utöver huvudsanslutning, inkl Teliaabonnemang -6000:-
Per fastighetsanslutning, exkl Teliaabonnemang -18800:-
extraanslutning utöver huvudsanslutning, exkl Teliaabonnemang -10800:-

Styrelsen beslutade om följande priser med Teliaabonnemang:
Vid betalning månadsvis per autogiro 350 kronor per gång (varav 51:- till föreningen)
Vid betalning 2 gånger per år            2100 kronor per gång
Vid betalning 1 gång per år              4000 kronor per gång

Informationsmöte hålles tisdagen den 26 juni, kl 16-20. Det finns då också möjlighet att teckna fastighetsavtal. Kaffe med tilltugg kommer att finnas.

------------------------

Styrelsemöte onsdagen 9 maj, kl 18.30.

Kortfattat: Ansökningar till medlemsskap och intresseanmälningar fortsätter att droppa in. Vid tiden för styrelsemötet hade 356 intresserade fastighetsägare anmält sig.
Föreningen har deltagit i möten med paraplyorganisationen Fibernät Gotland. Stort intresse finns för dess fortsatta arbete för ett bra gotländskt fibernät.
Mötet beslutade att grävning skulle ske till fastighets tomtgräns, men att vi skall erbjuda hjälp och stöd för de som vill ha grävning på egen tomt.
Det beslutades att upphandling av grävning skulle ske. Förfrågan skickas till tre aktörer, Schubergs, Väg- o byggnadsgrus samt ÅC.
För projektering av nätet finns två aktuella aktörer på ön. Vid jämförelse av dessa under tidigare fiberprojekt på gotländska socknar och hur dessa genomförts beslutades att BRS Network är den kvalitativa entreprenör som får vårt uppdrag. Avtal kommer att upprättas.
Vi fortsätter sökandet av Områdesansvariga i socknen. Vi har stor del redan täckt, men har luckor i vissa områden. Första mötet för Områdesansvarig kommer att ske måndagen den 11 juni 2012 i bygdegården. Det beslutades att Lasse Söderlind kommer att vara ansvarig för kontakten med områdesansvariga.
Under sommaren kommer Informationsmöten med teknik och materialvisningar att ske. Följande tillfällen är aktuella: tisdagen den 26 juni, kl 16 - 20, torsdagen den 26 juli, kl 16 - 20, onsdagen den 22 augusti, kl 16 - 20.

--------------------------

Första Årsstämman 18 april 2012 i Väskinde Bygdegård.

Kortfattat: Information om projektet och dess ekonomi inledde mötet. Därefter valdes nya styrelsen som fick mandat att fortsätta projektet och att upphandla de aktuella tjänsterna.

--------------------------

Styrelsemöte torsdagen 22 mars, kl 18.30.

Kortfattat: Inga större förändringar av antalet anmälda sedan senaste mötet. Kontakten med GEAB gav oss kartor med deras vägundergångar, som vi i mån av plats får utnyttja.
Deras pris för detta är 2500 kr mot en beräknad kostnad av 15 000 kr per undergång.
Leader ser ut att kunna stödja oss "trots vissa initiala kontaktproblem"!

Telia har tagit fram ett alternativ för sommarboende. Trots detta ser årenruntabonnemanget ut att vara det bästa.
Det är lång leveranstid på material för fiberprojektet, varför god framförhållning är nädvändig.
Eva har gjort en första kalkyl på drygt 300 anslutna till nätet. Runt 14000 kr skulle anslutningsavgiften kunna hamna på.

Det beslutades att ett utskick skulle göras till socknens samtliga fastighetsägare under påskveckan.
I brevet finns medlemsansökan till föreningen, informationsbrev om kommande första årsstämman samt informationsbekräftelsen (i den senare måste ett viktigt ställningstagande göras).

--------------------------

Extra Föreningsstämma den 16 februari samt styrelsemöte.

Kortfattat: Stadgarna reviderades enligt anmält förslag.
Under det efterföljande styrelsemötet konstaterades att antalet anmälda var ca 300. Ungefärlig längd av grävning har beräknats till minst 55 km, vilket kommer att justeras uppåt med tanke på vägar och natur.
Vi behöver lösa abonnemangsfrågan med Telia angående fritidsboende. Det beslutades att vi skulle ta kontakt med BRS Network och andra företag för att få hjälp med kalkyl och få offert på fiberdragningen.
Erfarenhet från andra fiberprojekt på Gotland har visat att det är viktigt att få ett JA eller NEJ från alla fastighetsägare. Det kan bli nödvändigt att till vissa skicka rekommenderade brev med mottagningsbevis. Beslutades att årsmötet skall ske den 18 april.

--------------------

Styrelsemöte den 16 januari 2012.

Kortfattat: De framlagda rapporterna innehöll; Evas försök att söka erhålla ekonomiskt stöd från Leader såg ut att misslyckas.
Protokoll och Stadgar underskrivna och skickade till Bolagsverket.
284 anmälda hitills. Ritva visade att det finns 230 fritidsboende i vårt område samt 485 fastboende. Hon hade även haft kontakt med Jan Holmqvist, förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenutbildningen, för att begära att el- teleutbildningen skulle utökas med fiberkunskap. Eva berättade om Hejnum-Bäl där man sänt brev till fastighetsägarna och begärt ett klart svar, ja eller nej till fiberanslutning. Vi måste göra samma sak och då samtidigt begära mailadresser.
Gunnar och Lars skall mäta upp ungefärlig längd av fiberdragningen och att vi därefter kan beräkna kostnaden vid olika anslutningsgrader. Eva skulle titta på möjligheten att göra en överskådlig tidsaxel för totala fiberprojektet. Det är även dags att skissa på de mark- och fastighetsavtal som måste slutas. Det beslutades att teckna avtalet med Telias.
Eva, Gunnar och Lars skulle förbereda områdesindelning och att ta fram namn till ansvariga. Det funderades kring värdet av de 3 dagsverkena.
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2012 skulle sättas till 200 kr.
Nästa ordinarie möte planerat den 23 februari 2012, kl 1900 i Väskinde Bygdegård.
Anne Ståhl -Mousa inbjuds.

--------------------

Nyvalda Styrelsen hade sitt första möte den 8 december 2011. Viktigaste punkten var att konstituera Styrelsen.

 
Väskindes innevånare bygger framtidens informations- och kommunikationsnät.
 
 
Möten
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

o

 
     
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
o